دوره آموزشی تحول سرنوشت مالی

نتایج و صحبت های آقای هاشمی – شرکت کننده در دوره آموزشی تحول سرنوشت مالی

هدف استاد برجی از آماده سازی دوره تحول سرنوشت مالی ( جذب ثروت ) این است که:

نتیجه مطالعات، تحقیقات  و تغییراتی است که با بکارگیری راه کارهای عملی و کاربردی این دوره توانست در زندگی خود و شرکت کنندگان در دوره های  حضوری تحول سرنوشت مالی (جذب ثروت) بوجود آورد.

به تمامی افرادی انتقال دهد که خواهانِ تغییر وضعیتشان از فقر به ثروت، از ناکامی به موفقیت یا از موفقیت به موفقیت های بسیار بیشتر می باشند و با تمام وجودشان خود را متعهد به ایجاد این تغییر در زندگی شان نموده اند.

حتما این مطلب را هم بخوانید:   آهنگ انگیزشی " امروز "

خدا را بسیار شاکریم که باز توانسته ایم در راستای موفقیت هم میهنان عزیزمان قدمی برداریم.  و در این مسیر سهمی مثبت داشته باشیم. هر زمانی که از موفقیت افراد و انجام تمرینات و تغییر باورهایشان با خبر می شویم، بسیار خوشحال می شویم.  و انگیزه ای بیشتر در این راستا پیدا می کنیم.


با هم صحبت های آقای هاشمی یکی از شرکتکنندگان دوره تحول سرنوشت مالی (جذب ثروت) در مشهد.

که توانسته با تعهدی قوی نسبت به خود و مداومت بر انجام تمرینات و راه کارهای این دوره، زندگی مالی اش را به معنای واقعی کلمه متحول نماید، بشنویم.

حتما این مطلب را هم بخوانید:   ثروت چیست؟